Sacerdoti

Don Damiano Selle

Don Eugenio Perego

Don Luigi Carugo

Don Vittorio Comi

Don Gianni Casiraghi

Diacono Cosimo Iodice